Probaat Media - Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten
overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Probaat Media.

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

Al onze offertes zijn 2 maanden geldig. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een
onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk
te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar er wel mee instemt dat Probaat Media begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Nadere mondelinge afspraken binden Probaat Media pas nadat deze schriftelijk door Probaat Media zijn bevestigd.
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen verstrekt, of eerder heeft
verstrekt, dient hij Probaat Media hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

Probaat Media zal haar uiterste best doen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en
te streven naar het door de opdrachtgever gewenste resultaat. Ook zal Probaat Media, op verzoek, de
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens of materialen, die nodig zijn voor het juist en
tijdig afronden van de opdracht.

Een door Probaat Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is slechts een indicatie, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook als Probaat Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden maakt, zal deze begroting slechts een indicatie zijn. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden door of namens de
opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Probaat Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De partijen kunnen hiervoor een vergoeding afspreken.

In het geval Probaat Media volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de algemene voorwaarden van deze derde partij ook gelden voor de opdrachtgever.

Voordat het ontwerp zal worden geproduceerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt moeten beide
partijen elkaar in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Probaat Media, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan produktiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever, op verzoek van Probaat Media, zijn goedkeuring van het ontwerp schriftelijk te bevestigen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Probaat Media te worden meegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele
eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Probaat Media. Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of
modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Probaat Media is ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, behalve als het werk er zich beslist niet voor leent. Ook is het de opdrachtgever niet
toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Probaat Media openbaar te maken of te
verveelvoudigen, behalve met voorafgaande toestemming van Probaat Media.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle door Probaat Media gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen,
films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Probaat Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4: Gebruik en licentie

Zodra de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen
zoals beschreven in de overeenkomst met Probaat Media, krijgt hij een exclusieve licentie
voor het gebruik van het ontwerp. Deze licentie betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging,

overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. De opdrachtgever is zonder de
schriftelijke toestemming van Probaat Media niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is
overeengekomen of veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen.
Probaat Media heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie.

Artikel 5: Honorarium

Naast het overeengekomen honorarium komen ook bijkomende kosten, die Probaat Media voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan druk, fotografie en illustratie kosten, maar ook transport, verzend en koerier kosten. Veranderingen of uitbreidingen van een reeds overeengekomen opdracht of offerte zullen door Probaat Media worden behandeld als een revisie.

Mocht een revisie een substantiele verandering in de specificaties van de originele
offerte met zich meebrengen, waardoor Probaat Media genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zal Probaat Media de opdrachtgever een wijzigingsvoorstel doen toekomen. Probaat Media behoudt zich het recht voor het werk aan de opdracht te staken, totdat de inhoud van dit wijzigingsvoorstel door beide partijen is geaccepteerd.

 

Artikel 6: Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Probaat Media nog geen (volledige) betaling is ontvange, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Alle door Probaat Media gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,

gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 25% van het faktuurbedrag met een
minimum van 250 Euro.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever
niet (langer) toegestaan het ontwerp te gebruiken en komt elke aan de opdrachtgever verstrekte
licentie wat betreft het ontwerp te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht
van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het
honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te
betalen. Indien de overeenkomst door Probaat Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming
van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de
gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal 30% van het resterende deel
van het honorarium bedragen, welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht
verschuldigd zou zijn. Ook zal deze schadevergoeding de kosten omvatten die Probaat Media voor de opdracht
op eigen naam heeft gemaakt door verbintenissen met derden. Zowel Probaat Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke aan de opdrachtgever verstrekte licentie voor het ontwerp te vervallen.

 

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

Probaat Media garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is

ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

De opdrachtgever vrijwaart Probaat Media (of door Probaat Media bij de opdracht ingeschakelde personen) voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht.

De opdrachtgever vrijwaart Probaat Media voor aanspraken met betrekking tot intellectueel eigendom van de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Probaat Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
  aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
  aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van
  toeleveranciers.
 5. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde
  in artikel 2 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te
  voeren en heeft aangegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het laten uitvoeren van een
  bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Probaat Media of de bedrijfsleiding van Probaat Media, is de aansprakelijkheid van Probaat Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. Dit met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 5.000 euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem
  verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de
  opdrachtgever dit nalaat,kan Probaat Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was
  opgetreden. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Probaat Media jegens elkaar
  een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Probaat Media gesloten overeenkomst aan
derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. Partijen zijn verplicht
de feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen,
vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen
ten

aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde
vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen Probaat Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Probaat Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Probaat Media is gevestigd.